TRANSPORTATION & COMBINATION

Nationwide Transportation and to Neighboring Countries

Nationwide for Milk-Run 

Moving Oversized / Heavy Lift Cargo / Equipment / 

Machinery / Components from Anywhere to Anywhere 

Oversized Cargo / Factory Removal 

Combined Traffic Transport (Sea-Air / Land-Sea / Land-Air)

Roll-On / Roll-Off Service 

 Land Delivery by small, Large Truck (CFS load) as well as

The Tractor for Full Container load (CY Movement) through  Nationwide Service

Door to Door or Port to Door Truck Delivery

 

ขนส่งทางรถบรรทุกภายในประเทศและข้ามแดน

  • บริการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรูปแบบของรถบรรทุกที่หลากหลายตั้งแต่รถบรรทุกสี่ล้อ , สิบล้อ , และรถหัวลากเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดรวมถึงขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สินค้า In-Transit

 

SERVICES

SEA FREIGHT SERVICE

การขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (FCL,LCL) การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าโครงการ Liquid & Gas Transport


AIR FREIGHT SERVICE

ส่งพัสดุ และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Express) บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กหรือใหญ่ จำนวนมากหรือน้อย


CUSTOMS FORMALITIES SERVICE

บริการพิธีการศุลกากร ขาออก-ขาเข้า บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออก


TRANSPORTATION & COMBINATION

ขนส่งทางรถบรรทุกภายในประเทศและข้ามแดน บริการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรูปแบบของรถบรรทุกที่หลากหลายตั้งแต่รถบรรทุกสี่ล้อ , สิบล้อ , และรถหัวลากเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดรวมถึงขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สินค้า In-Transit


PACKAGING & MOVING

แพ็คกิ้งสินค้าและการจัดทำประกันภัยสินค้า บริการบรรจุสินค้าและคลังสินค้า เรามีบริการบรรจุสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งกล่องกระดาษอย่างดี, ลังไม่ทึบ, ลังไม้โปร่ง และพาเลท เป็นต้น ซึ่งเราจะพิจารณาจากมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


Copyright © 2024 cslinkage.com all right are reserved.